De paranormale ‘intelligentsia’ van Gemert: God zit in Brabant zelfs tussen vermolmde vloerplanken

Digital StillCamera

Foto (detail): Wikipedia / Henk / Papilles

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA 8


Met uitzondering van een enkele Brabantse nederzetting, is de RK Kerk op sterven na dood, en dat is maar goed ook. Goed voor gezonde mensen die in vroeger tijden zowel religieus als sociaal-cultureel geknecht en misvormd werden door ‘celibataire’ paters, priesters en nonnen. Maar ook goed voor aspirant natuurgenezers, mediums, astrologen, regressie- en reïncarnatietherapeuten in rurale gebieden, die niet uit imprimatur-geijkte vaten van het bisdom willen tappen, maar zich spiritueel en spiritistisch laten leiden door entiteiten uit huidige en vorige levens.

Aanleiding voor een tweede artikel omtrent medium Fien van der Putten uit Gemert is een journalistieke schuiver van en in het Gemerts Nieuwsblad, van Mari van Berlo, alias Gekke Henkie, die in navolging van ideeën van Rinus van der Putten, zoon van medium Fien, de semi ‘wetenschappelijke’ klok had horen luiden maar niet wist waar de parapsychologische klepel hing. Ter informatie voor de lezer, parapsychologie is slechts de studie over een cluster aan paranormale fenomenen, en wordt in meer dan 10 landen aan 22 gerenommeerde universiteiten gedoceerd en/of Masters en PhD wereldwijd geaccrediteerd: van de Verenigde Staten en Engeland tot en met Italië en Frankrijk.

Een attent en wellicht bezorgd kleinkind van medium Fien informeerde mij namelijk maanden geleden via een link over het artikel in het Gemerts Nieuwsblad. Waarvoor hartelijke dank. Niet eerder in mijn lange leven liet ik mij waar ook ter wereld in met historische analfabeten van de semi wetenschappelijke klok. Er zijn belangrijkere dingen te doen dan te reageren op een Brabants buurtkrantje en vermeende bewijslast aan te dragen voor mijn werk en vakgebied, en liet het buurtkrantje voor wat het was.

De teneur in het badinerende artikel die ik weliswaar had opgemerkt bleek achteraf, zo ontwaarde ik, gesteund te worden door de ontblote opvattingen van de zoon van het medium die waren komen bovendrijven en er niet om logen. Reden om beroepsmatig alsnog in de pen te kruipen om de pertinente onzin naar het rijk der Brabantse fabelen te verwijzen.

Als paragnostisch medium én als docent beeldende kunsten en ontwikkeling metafysische onderwijskunde aan NHL University of Applied Sciences, en aan HAN University of Applied Sciences (beeldende kunst en experimentele kunsten), beiden (de vroegere Nieuwe Lerarenopleiding onder oud-minister van onderwijs Van Kemenade), werd ik genoodzaakt de uitgekraamde flagrante onzin van de Gemertse zonen, representanten van rooms-katholiek dwaalwegen, voor eens en voor altijd, zowel wetenschappelijk als spiritueel, de wereld uit te helpen.

Het geloof in het schandelijke instituut RK Kerk is natuurlijk iets anders dan een persoonlijke relatie met welke god of pantheon van heiligen dan ook. Aan de oprechtheid van medium Fien van der Putten (1916-1985) in haar toenmalige opvatting te zijn geïnspireerd of handelende in of uit naam van de Heilige Familie, heb ik overigens nimmer getwijfeld, zoals dat ook het geval was en is bij de als heiligen aangemerkte Bernadette Soubirous uit Lourdes, Frankrijk, Lucia dos Santos uit Fatima, Portugal en mystica Theresia van Ávila uit Ávila, Spanje. Allen hadden visuele en/of auditieve ‘hallucinaties’, waren in oude terminologie, schizofreen.

Op basis van verkregen informatie uit mediamieke bronnen, de afgelopen decennia zowel door (Harmonia-)mediums in Amsterdam en Utrecht als door niet-gebonden mediums gelijkluidend verwoord, parapsychologisch gezien dezelfde bronnen waar ook Fien uit putte, heeft haar religieuze zienswijze na haar dood tijdens het zogeheten Planetary Sojourn, het educatieve tussenbestaan – een leerproces – aanzienlijke wijzigingen ondergaan. Ook na de dood gaat, Edgar Cayce indachtig (Cerminara, 1970), scholing door. In de bijlage ‘Fientje’ aan het einde van mijn eerste artikel Dutch medium Fien van der Putten – The Faith Healer of Gemert heb ik daar reeds op geduid.

In de bijlage Fientje bleek de kennis van zoon Van der Putten over paranormale fenomenen en hun oorsprong al uiterst beperkt, deze zelfs geen notie te hebben van het complete werkveld anno 2015. Op zich geen schande, alhoewel, schoenmaker blijf bij je leest. Het op zijn verzoek integraal publiceren van zijn reactie op mijn eerste artikel vond ik niet meer dan vanzelfsprekend. Echter, zijn gedachtegoed bleek op den duur, getuige een latere e-mailwisseling, zowel uiterst dominant als kortzichtig te zijn geweest dan wel te zijn geworden.

Ingeval in zijn opvatting Fien (mediamieke) beelden kreeg van en voor patiënten, was dit de (Roomse) waarheid. Ingeval een ander beroepsmedium reïncarnatieve beelden genereerde die uiteraard niet pasten in zijn eigen gestoffeerde RK-hemel, dan was het een zelf bedachte wereld: kamerbreed ten voeten uit de KVP ten tijde van Jo Cals of het CDA van Jan Peter Balkenende die de Bijbel als een mitrailleur van achter naar voren kon reciteren.

Niet alleen een beetje dom, maar ook aanmatigend, je moet maar durven: meten met twee maten!

Dit in complete tegenstelling, wellicht een generatiekloof, tot de reacties van de volwassen kleinkinderen Van der Putten waarvan ik hartverwarmende en welhaast jubelende dank-e-mails ontving, en van de schare aan familieleden en anderen die in grote getalen, meer dan honderd, het artikel kopieerden en liketen. Nimmer kreeg ik zovele adhesiebetuigingen op een artikel in Mediumistic Journalism.

Een van de kleinkinderen sprak in een geschreven bericht eens de hoop uit dat de ouderen in de familie, de kinderen Van der Putten, door het artikel wellicht wat anders tegen begrippen als vorige levens en reïncarnatie aan zouden kijken en er wat van zouden leren.

In termen van klassieke (lees: uiterst traditionele) psychiatrie wordt het genereren van extra sensorische beelden of informatieve stemmen, of ze nou in de vorige eeuw op de Sparrenweg in Gemert werden gehoord dan wel in het heden in het historische Andalusië, veelal, ten onrechte, gerangschikt onder schizofrenie. In mijn studie De casus Ricardo B.: Onderzoek naar extra sensorische waarnemning van stemmen / auditieve hallucinaties, de genezing van Ricardo, geef ik inzicht op welke manier mediumschap, negatief of positief, zijn oorsprong vindt in vorige levens. Ook in de studies De casus Kor G.: Onderzoek naar constitutioneel eczeem / atopic dermatitis, en De casus Jody O.: Onderzoek naar constitutioneel eczeem / atopic dermatitis, de ziektegeschiedenis van twee kinderen met een ernstige vorm van constitutioneel eczeem die 25 jaar na behandeling nog steeds geregistreerd klachtenvrij waren, zijn vorige levens zowel oorzaak van de kwaal als bron voor hun definitieve genezing.

Gelezen het artikel in het Gemerts Nieuwsblad en het paternalistisch betoog over de Heilige Familie als voedstervader van paranormale genezing en andere fenomenen, zou enige bescheidenheid de roomse jongens in en om RK Gemert hebben gesierd.

Op vrouwendag 2018 werd nog eens helder en klaar dat kerkelijke partijen in het verleden, 1924, ook in Brabant, bepaalden dat vrouwen op de dag van hun huwelijk werden ontslagen uit overheidsfuncties. Zodoende kon de vrouw een toegewijde echtgenote, moeder en huisvrouw zijn. Tot 14 juni 1956, nog niet zo lang geleden, waren vrouwen handelingsonbekwaam: konden zelf geen kleding kopen of een bankrekening openen (Historiek, 2012). De Nederlandse kerkprovincie deed daarbij niet onder voor de zegeningen van de Spaanse dictator Generaal Francisco Franco, leider van Spanje bij de Gratie Gods, die in 1953 door het concordaat met de Heilige Stoel, verpersoonlijkt door Stellvertreter paus Pius XII, door innige omstrengeling van kerk en staat vrouwen tot minder dan nul reduceerde.

Daarnaast, zeg maar in het meer libidineuze segment van de geloofsgemeenschap, een RK-specialiteit, is de litanie aan schanddaden van het instituut RK Kerk en hun adepten die onvolkomen in beeld werden gebracht door de rooms gekleurde Deetman en zijn commissie die oud KVP-minister president Victor Marijnen uit de wind hield, niet met een enkele kroontjespen te beschrijven. Institutioneel, van hoog tot laag en ver beneden de gordel komen een processie aan bestuurlijk religieuze delinquenten in beeld. Als eerste paus Franciscus, die pedofiele priesters jarenlang ruim baan gaf (Volkskrant, 2018) en de hand boven hun kruis hield (Zembla: Code stilzwijgen in de katholieke kerk). Afgaande op zijn beleid – tot op heden – moet worden aangenomen dat de ‘vlotte’ paus (met een dominante planeet Pluto in zijn astrologisch 1ste Huis) het woord hypocrisie met onderkastletters in zijn bilnaad heeft laten tatoeëren.

Vervolgens, iets lager in hiërarchie maar ook nog strak in de eigen leer, de Limburgse kindervriend bisschop Jo Gijsen die in Rolduc en op het jongenspensionaat Bleijerheide van zich liet horen. Ook de beruchte Fraters van Tilburg deden in Brabant van zich spreken met huiveringwekkend kindvriendelijke dependances als Huize Nazareth Tilburg, De Ruwenberg Sint-Michielsgestel en De La Salle Boxtel (Omroep Brabant, 2011). Gemert kwam bij de commissie Deetman vol in beeld met klooster Nazareth waar een Franciscaanse psychopathische non huishield (Omroep Brabant, 2013).

Uit piëteit voor medium Fien en in het kader van dit essay heb ik de meest zwarte Roomse bladzijden achterwege gelaten.

Oprecht geloof in een god van welke signatuur dan ook, zoals bij medium Fien, is zoals gezegd van een andere, profane aard, dan gedateerde opvattingen van institutionele uitbaters van dat geloof en hun volgelingen, hun Gemertse zonen, die anno 2018 nog volledig onbekend blijken te zijn en te willen blijven met de cybernetica van mediamieke fenomenen.

Gina Cerminara (1914-1984), BA, MA, PhD psychology University Winconsin-Medison, een van de biografen/vertolkers van het meest beroemde medium aller tijden, het Amerikaanse medium Edgar Cayce (Hopkinsville KY, 1877 – Virginia Beach VA, 1945), althans wat de interpretatie van zijn lezingen over vorige levens betreft, en bekend van The World Within, Many Lives, Many Loves, schreef in haar meesterwerk Many Mansion (vert. Leven in Relatie) over Christus en christendom:

Bijna twintig eeuwen lang is het moreel besef van de westerse wereld afgestompt door een theologie, die het plaatsvervangend verzoenen van de zonde door Christus, de zoon van God leert. Ook sceptische geesten kunnen, gezien de merkwaardige gebeurtenissen en de kolossale invloed, die van deze man uitgingen, misschien toegegeven dat Christus in zekere zin een zoon van God was en dat hij in nobele deernis leefde en stierf, opdat de mensen vrij zouden zijn. Maar in het licht van de vooruitgang in de natuurwetenschappen beginnen de mensen in te zien, dat alle leven in het heelal, tot en met het kleinste met energie geladen atoom, in wezen verbonden is met alle andere leven elders in het heelal op grond van een gemeenschappelijke voedingsbron, een centrale energie, een God. Volgens deze opvatting komt men onvermijdelijk tot de conclusie dat al wat leeft, alle mannen en alle vrouwen, zoon van God zijn – als stralen van een gigantische centrale zon.

Cerminara vervolgt haar humanistische analyse met:

Binnen onze eigen westerse cultuur hebben heel wat idealisten vrijwillig hun leven geofferd ter wille van de menselijkheid. Mazzini, Bolivar, Lincoln, etc., etc. Het formuleren van deze beide stellingen – dat Christus de zoon van God was en dat hij stierf om de mens te redden – om ze vervolgens tot dogma te verklaren en ten slotte de redding van de mens afhankelijk te stellen van het geloven in dat dogma, is dan ook de grote psychologische misdaad geweest. Het was een psychologische misdaad, omdat het de verantwoordelijkheid voor de verlossing legt bij iets buiten het eigen ik; het maakt de redding afhankelijk van het geloof in de goddelijkheid van een andere persoon, terwijl de redding gevolg zou moeten zijn van de eigen verandering via het geloof in de eigen intrinsieke goddelijkheid. De geest van de twintigste eeuw, deugdelijk opgeleid in de fysische en psychologische wetenschappen, kan een dergelijke doctrine moeilijk ernstig nemen. [cursief/vet toegevoegd, mv].

Shinkichi Tajiri (1923-2009), de vermaarde Japans-Amerikaanse beeldhouwer, wereldberoemd om zijn sensuele knopen en vechtmachines, streek in 1962 neer onder de grote rivieren, op Kasteel Scheres in het Limburgse Baarlo, niet wetende dat voor een beetje carrière in katholiek Limburg of Brabant het noodzakelijk was de Heilige Familie meer dan innig te moeten omhelzen. Het duurde dan ook tot mei 2007, bijna een halve eeuw, voordat toenmalig koningin Beatrix hem nationaal en daardoor ook provinciaal eerde met de onthulling van zijn vier machtige reuzen van geroest staal, Japanse Ronins, die sindsdien de Venlose Maasbrug bewaken tegen invallers van buiten. Voor de dagelijkse onkerkelijke boterham werd Tajiri in 1969 gemakshalve maar parttime hoogleraar aan de prestigieuze Hochschule für Bildende Künste in Berlijn en bleef dat gedurende 20 jaar.

De Augustijnse pater Thomas Rodr (1927-2011) daarentegen, Limburgs beeldhouwer van Tsjechoslovaakse oorsprong, maar dan van zoetgevooisde kleigedrochten van een wanstaltig provincialisme, vrijetijdsknutsels, veredelde hummelbeeldjes waarbij vermeende religie als zalf de boventoon voerde, en met obligate titels als Vrouw met kruik, Spelende kinderen, De Lantaarndrager en Lezend meisje, kreeg opdrachten bij de vleet. Als het niet van een nabij of wat verderop praktiserende zwartgerokte Limburgse of Brabantse pastoor was, dan was het wel van de rooms-katholieke burgemeester of van een van de vele gedwee volgende burgers die de Heilige Familie eveneens hoog had zitten.

In navolging van Tajiri was het ook voor veel Brabantse kunstenaars moeilijk God te omzeilen. Door de lokale overheid aangestelde balloterende commissieleden beeldende kunst die bij kunstaankopen de dienst uitmaakten hadden allen een vette rozenkrans in hun kontzak, zo kon ik bij atelierbezoeken in het gewest Brabant meer dan eens vernemen. Eens verzuchtte een hooggekwalificeerde beeldhouwer in arren moede:

“God zit in Brabant gvd zelfs tussen vermolmde vloerplanken”

Bij de spirituele kunsten, zoals extra sensorische waarneming (helderziendheid, helder horen, helder weten) en paranormale genezing in al zijn disciplines, is het in het meer dan rooms-katholieke gewest Brabant niet anders gesteld.

Paranormale genezing en helderziendheid in ruimte en tijd (Van der Zeeuw, 1980) komt namelijk in de ogen van de oude garde, specifiek van de joods-christelijke god, van zijn zoon of van andere leden van de Heilige Familie, en van niemand anders. Dat de genezer met of zonder gebed, in Tibet, de Maladiven, India , Egypte of in het voormalig Afrikaanse koninkrijk Dahomei zweert bij Boeddha, Vishnoe, Thoth of Obatallah maakt de Brabantse katholiek daarbij niet uit, zelfs als hij zijn hele leven leraar is geweest en beter zou moeten weten. Er moet voor hem of haar in het romantische avondrood der christelijke magiërs maar één bron zijn, de joods-christelijke god en de Heilige Familie. De RK-zwartrokken proberen, als waren zij van de fundamentalistische islam, de Veluwse bible belt of nog erger, nog altijd de dienst uit te maken, zeker voor de oude garde van godvrezende katholieken.

Brazilië, een giga katholiek land, heeft een caleidoscopisch rijke historie aan (bezetenheids)religies. Fien behoort wetenschappelijk, cultureel antropologisch, voor 100% tot deze categorie: bezetenheidsreligies. Immers, zij werd tijdens haar werk, de gebedsgenezing, als genezeres religieus bezeten (onderging een bezetting, werd geïncorporeerd) door een of meerdere geesten die als godheden of heiligen werden gepostuleerd, de Heilige Familie.

Voor een beter begrip moeten we wetenschappelijk een kijkje nemen in Brazilië, dat eigenlijk één groot Brabant is (65% rooms-katholiek), maar cultuurhistorisch vele malen rijker en met iets meer verstand van zaken sinds de godsdienstvrijheid in 1864 er het levenslicht zag. Het in religieus en wijsgering opzicht syncretische Brazilië kent naast een overvloed aan kleinere spirituele genootschappen met en zonder god, onder meer het wijdverbreide (meer dan 3.800.000 volgelingen in 2014) ‘wetenschappelijk’ spiritisme van Allan Kardec, de Afro-Braziliaanse Candomblé met haar roots in West-Afrika en die zich daar ontworstelde aan de koloniale rokken van vermeend celibataire missionarissen, de voorouders vererende befaamde caboclos (indianen) met een indrukwekkende kennis van geneeskrachtige planten en kruiden, en vervolgens de meer onder intellectuelen aangehangen Umbanda met christelijke, spiritistische, indiaanse hindoeïstische en Afrikaanse invloeden, die vooral in de grote steden een groot aantal volgers heeft.

En alle stromingen, alle voortreffelijke en kundige genezers, claimen allen hún god, hún Jesus, hún Allah, hún profeet, hún geest, hún orixá, hún voorouder of natuurwezen als de enige bron voor divinatie en genezing. Het lijkt verdomd veel op Brabant.

Allard D. Willemier Westra die met Axe, kracht om te leven promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Westra, 1987) nadat hij jarenlang in het Braziliaanse Alagoinhas in de deelstaat Bahia veldonderzoek deed naar de hulpverlening (spiritueel genezen) in de Candomblé-religie, kent bijgevolg het religieuze landschap als geen ander. Brazilië, zo is ook mijn ervaring tijdens mijn jaren als praktiserend en onderzoekend medium in Bahia, Brazilië, kent duizenden mediums en vele van het kaliber Fien, en vele oorspronkelijk van katholieke origine.

De inspiratiebronnen van de katholieke Braziliaanse mediums komen daarbij meestal niet rechtstreeks van de christelijke of niet-christelijke god, maar in een intermediaire setting van overleden geesten, entiteiten, waarmee ze soms wel soms niet een vorig leven gezamenlijk deelden, of van de incarnatie van hun eerder geleefde persoonlijkheid.

In Dique de Tororó, de grote stadsvijver van Salvador da Bahia in de voornamelijk negroïde deelstaat Bahia, de eerste hoofdstad die Brazilië kende, rijzen een serie meer dan levensgrote sculpturen uit het water omhoog, Orixa´s, zeer krachtige geesteswezens, Afro-Braziliaanse godheden uit de bezetenheidsreligie ‘Candomblé’. De immens grote beelden lijken over het water te schrijden, en dat kan natuurlijk niet, dat kon alleen Jezus. De katholieke clerus van de deelstaat Bahia stelde dan ook alles in het werk de plaatsing van de ‘heidense’ beelden te beletten. Edoch, de destijds mij bekende niet van magie gespeende flamboyante politieke krachtpatser Antônio Carlos Magalhães (1927-2007) die ik enkele malen sprak, voormalig voorzitter van de Braziliaanse Senaat, driemaal gouverneur van Bahia, ex-burgemeester van de stad, en tijdens leven een grote volgeling van de mediums van de Candomblé, schoof met één hand de hele clerus met mijters en al aan de kant, waardoor de op water vertoevende orixá´s er uiteindelijk kwamen, tot op vandaag de diversiteit aan religieus bewustzijn manifesterend. Magie heeft vele gezichten en anders dan het vaak zoetgevooisde katholieke pantheon waar genezingen exclusief onder zouden moeten vallen.

De international vermaarde Braziliaanse genezer Zé Arigó, een leven lang meer dan 24 karaats-katholiek, is in relatie tot de incorporatiestructuur van Fiens werk wel het meest significante voorbeeld van een genezer die niet linea recta via God of de Heilige Familie patiënten genas maar met een geest waar hij eerder een vorig leven mee deelde. De entiteit die Zé Arigó (José Pedro de Freitas. Congonhas do Campo MG, 1922 – BR-040, 1971) leidde, was de uiterst krachtige geest van de overleden Duitse militaire chirurg Dr. Fritz.

Dr. Fritz (Adolph Frederick Yerperssoven. Dantzig, Polen, 1874 – Tannenberg, Polen 1914), zoon van de Poolse ouders Dr. Frederick Yerperssoven en Ada Yeperssoven, groeide op in Duitsland. In Berlijn aan de universiteit studeerde hij op 26-jarige leeftijd af als arts en chirurg. Als medisch kapitein in het leger werd hij gedetacheerd in München, en op 40 jarige leeftijd nam hij de rang aan van medisch kolonel en werd hoofdarts van het veldhospitaal in Tannenberg. Tijdens de bloedige Slag bij Tannenberg in de Eerste Wereldoorlog verloor hij en zijn medisch team op 26 augustus 1914 het leven door een Torpedo granaatscherf van Belgische makelij. (Data: Centro Espiritual Dr. Adolph Fritz – Hospital Cruz Azul; Revista: Coleção Luzes do Caminho, z.d.).

Nadat hij eenmaal gedesincarneerd (overleden) was, liet Dr. Fritz als geest decennialang succesvol psychische ‘operaties’ uitvoeren via vele Braziliaanse mediums die hij incorporeerde.

Na de dood van medium Zé Arigó incorporeerde Dr. Fritz successievelijk onder meer gynaecoloog en medium Edson Cavalcante Queiroz uit Pernambuco, de gebroeders Oscar en Edivaldo Wilde uit Bahia, en uiteindelijk incorporerend tot op heden, de Braziliaanse elektrotechnische ingenieur Rubens Farias Júnior uit São Paulo, die in Rio de Janeiro zijn praktijk heeft. Alle mediums raakten in de ban van Dr. Fritz en behandelden vervolgens succesvol honderdduizenden patiënten.

Een aantal mediamieke Braziliaanse bronnen, zoals Zé Arigó en Edson Cavalcante Queiroz, berichtten dat Dr. Fritz in zijn leven al beroepsmatige contacten had met degenen die hij later als geest zou incorporeren. Zé Arigó was de incarnatie van de medische kapitein Fritz Hauser tijdens de Eerste Wereldoorlog en behoorde als assistent tot het medisch team van Dr. Fritz in Tannenberg. Medium-gynaecoloog Edson Queiroz was de incarnatie van medisch kapitein Joseph Gröeber, en behoorde eveneens tot het team van Dr. Fritz.

Zé Arigó voerde ‘operaties’ uit met een roestig zakmes of schreef farmacologisch gezien bizarre recepten uit in trance die door de plaatselijke apotheker van het Braziliaanse stadje Congonhas do Campo werden samengesteld en die bij uitzichtloze ziektebeelden effect sorteerden. Zeg maar zoals Fien met haar bijzondere en controversieel ogende (voedings)recepten op haar manier genezing bewerkstelligde: oliekuren, zwarte koffie en rauwe uien gedrenkt in olie voor een galpatiënt. Het rooms-katholiek bruisende Brazilië dat onder meer werd bevolkt door Portugese magiërs die door vervolging van de Inquisitie in Europa een goed heenkomen hadden gezocht, kon vanuit de geestenwereld bezien blijkbaar het best bediend worden met spectaculair ogende genezingen. Dit, zoals het Nederlandse Gemert en omstreken verondersteld werd het beste baat te hebben bij een meer romantische Heilige Familie-aanpak voor het Brabantse volksdeel. De Heilige Familie dus bij uitstek in Brabant, en geen calvinistische reageerbuisjes-genezingen van een van de UMC´s of het blote handen-werk die in lichamen verdwenen als bij faith healers op de eveneens katholieke Filipijnen.

De Heren van Karma, Lipika(s) als door Helene Blavatsky benoemd (Blavatsky, 2008), die de incarnatieprocessen besturen, hadden blijkbaar goed oog in welk geografische en historische relevante context van dat moment een medium met roots in vorige levens, het beste kon incarneren. Zoals we kunnen zien, een dorpje als het Braziliaanse Congonhas do Campo voor de Braziliaanse katholiek Zé Arigó, het Amerikaanse Hopkinsville voor de van huis uit puriteinse Bijbelkenner Edgar Cayce, en een Brabants plaatsje als Gemert-Bakel voor de gelovige en talentvolle Fien. Drie grote mediums op een rij: Zé Arigó, Edgar Cayce, Fien van der Putten.

Met het niet steriel zakmes voerde Arigó bij honderdduizenden patiënten waaronder artsen, politici en wetenschappers, psychische operaties uit in enkele minuten of seconden (Fuller, 1974). Een van de opvolgers van Arigó die ook geïncorporeerd werd door Dr. Fritz, Rubens Farias Jr., stak bij staaroperaties het lemmet in de oogkas, bewoog het mes op en neer, nam een schaar ter hand, en… de patiënt bleef rustig zitten. De eerste patiënt die Arigó in trance succesvol opereerde was de Braziliaanse senator Lucio Bittencourt, die leed aan een inoperabele tumor. Tumoren en gezwellen werden zonder enige vorm van anesthesie opengesneden als gewillige kastanjes. Op basis van astrale interventies zoals de principes van (de)materialisatie-processen werd geen enkele pijn gevoeld, terwijl het mes toch echt in het oog, de schedel of de ruggengraat ‘verdween’ en schaar of lancet geleid door de overleden Duitse militaire chirurg Dr. Fritz, zijn werk deed.

Opmerkelijk is de analogie tussen de opvattingen van de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais van die dagen en die van de kerkprovincie Brabant waarbinnen medium Fien tijdens haar leven praktiseerde. Arigó had jarenlange angst voor zijn gaven, zelfs nachtelijke migraine, een angst die door de plaatselijke pastoor en andere biddende machthebbers waren gevoed. Je waant je in Limburg, Brabant of godbetert, de Heilig Landstichting. De gaven van Arigó kwamen tot ontsteltenis van de toenmalige representanten van het ene en ware geloof niet van God himself, maar van of via een overleden geest, waar volgens mediamieke bronnen hij ook nog in een vorig leven mee verbonden was geweest. En dat konden de Braziliaanse zwartrokken niet pruimen.

De kerkelijke autoriteiten van de deelstaat Minas Gerais die een grote vinger in de pap hadden bij medische en justitiële autoriteiten lieten hem via een aanklacht opsluiten in de gevangenis. President Juscelino Kubitschek persoonlijk, wiens dochter door Arigó van een inoperabel gezwel, leverkanker, was genezen, stak zolang hij president was daar een stokje voor. Arigó kon zich weer aan zijn taak wijden, en met groot godsvertrouwen maar zonder directe God als instrumentarium, zich laten leiden door Dr. Fritz. Deze liet hem in een droom eens weten dat als hij zou beginnen mensen te genezen zijn migraine zou verdwijnen. Eenmaal in office, verdween de migraine als sneeuw voor de Braziliaanse zon. Het aantal door Arigó in zijn eentje behandelde patiënten oversteeg de maandelijkse capaciteit van drie academische ziekenhuizen bij elkaar. De dienstregeling voor bussen vanuit São Paulo naar Congonhas do Campo in Minas Gerais moest in verband met de grote toeloop speciaal worden aangepast.

Magie is uit den boze bij de katholieke kerk, van Brabant tot en met het Italiaanse Sint Pietersplein, behalve dan als het wervende kunstjes uit eigen doos betreft die van een grote fantasie getuigen. Wijn wordt via religieus vampirisme geconsacreerd tot bloed en brood wordt kannibalistisch vlees, heer Jezus te B. later te N. loopt over water en Godbetert, hij krijgt geen natte voeten. Christendom is magie pur sang waar geen Erasmus-wetenschap aan te pas komt. Door zijn ‘dubbele natuur’ is de zoon gelijk aan de vader, consubstantieel: gelijkwezig, naast elkaar bestaand (feitelijk een protestantse uitvinding), of transsubstantieel: elkaar vervangend, als tijdens het sacrament van de gememoreerde eucharistie (een rooms-katholieke uitvinding). Een theologisch opzetje van formaat, waar goochelaar Hans Klok de zaal mee plat zou krijgen.

Medium Fien, zo stel ik mij voor, werd niet dwarsgezeten door rooms-katholieke hoogwaardigheidsbekleders, anders had ze haar consulten geen jaren kunnen laten voortduren. Echter, hoe zou het genezend landschap om en nabij Gemert er uit hebben gezien als zij passie zou hebben gehad voor niet-katholieke informatiebronnen, voor spiritistische of animistische inspiratiebronnen, wanneer Afrikaanse geesten op haar deuren zouden hebben geklopt? Nu er post mortem entiteiten en vorige levens in beeld komen als bronnen van Fiens gaven, zoals becommentarieert in bijlage Fientje van mijn vorige artikel, is katholiek Gemert en omstreken in last, in ieder geval bij de oude garde. Dit terwijl de rooms-katholieke kerk, mede door wereldwijd schandelijk misbruik, terecht op sterven na dood is.

Ook Edgar Cayce (Hopkinsville KY, 1877 – Virginia Beach VA, 1945), na Mozes wel het beroemdste medium aller tijden en tevens dubbel 24-karaats christelijk, die de Bijbel minimaal eenmaal per jaar volledig las, bleek zijn gaven hoe graag hij het als fervent christen ook gewild had, niet van God te hebben verkregen, maar als gevolg van zijn inspanningen tijdens een reeks van vorige levens. Cayce die God hoger had zitten dan God zelf, worstelde vele jaren om te kunnen en te mogen begrijpen dat naast astrologie, vorige levens/reïncarnatie, waar hij de grootste deskundige aller tijden in werd, niet en op geen enkele manier in tegenspraak was met christendom, laat staan ver van huis zou zijn zoals men in gedateerd Gemert meent te kunnen opperen. De vorige levens, zo bleek uit een geselecteerd groot aantal van de in totaal 14.306 readings van Cayce, bleken allen de sporen te bevatten van (chronische) ziekten en storingen in het heden, op fysiek, mentaal, relationeel en zelfs financieel vlak. Zoals Arigó lang gekweld werd door nachtelijke migraine, zo werd Cayce als hij niet naar zijn bronnen luisterde herhaaldelijk gekweld door het maandenlang verlies van zijn stem.

In The Lives of Edgar Cayce (Church, 1995) categoriseert auteur W.H. Church de incarnaties van Edgar Cayce, gebaseerd op geselecteerde readings die Cayce tijdens zijn leven gaf met betrekking tot het thema. Church inventariseerde de volgende levens:

‘Asapha’, de spirituele Egyptische koning (ca. 50.000 v.Chr.);
‘Ra Ta’, de Egyptische hogepriester (ca. 10.000 v.Chr.);
‘Uhjltd’, een Perzische oorlogskoning (ca. 9000 v.Chr.);
‘Xenon’, de Trojaanse ambachtsman/soldaat (1158-1112 v.Chr.);
‘Pythagoras’ de Griekse wiskundige (ca. 572 v.Chr.–ca. 500 v.Chr.);
‘Armitidides’, een Griekse scheikundige werkzaam onder Aristoteles;
‘Lucius van Cyrene’ de Syrische apostel/bisschop (v.Chr.-n.Chr.);
‘Raph Dale’, het vermoorde onwettige zoontje van Lodewijk XIV’s dochter Gracia (1680-1685);
‘Naamloos’, Arawak indiaan in Hispaniola;
‘John Bainbridge (I)’, een Engelse helderziende kaartspeler annex rokkenjager en drinkebroer;
John Bainbridge (II)’, een opofferingsgezinde (ca. 1742, kleinzoon van Bainbridge I);
‘Naamloos’, soldaat tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.

(Church 1995; Bro 1996)

In Edgar Cayce’s Past Lives of Jesus (Sanderfur 2009) identificeert Glen Sanderfur aan de hand van de readings van Edgar Cayce 33 vorige levens van de Essener Jezus Christus – en daarmee dus ook van Christus’ eerder opgedane kennis en ervaring in vorige levens. Conform reading 365-7 komen de volgende meest significante incarnaties van Jezus in beeld:

‘Amilius’, een onbelichaamde entiteit in Atlantis, die werd belast om de eerste golf van incarnaties in fysieke lichamen te begeleiden;
‘Adam’, de eerste mens, die als één van de 5 ‘Adams’ incarneerde in een van de 5 oorspronkelijke rassen, zoals deze zich in het begin gelijktijdig ontwikkelden: het gele ras (Gobi woestijn), het rode ras (Atlantis), het blanke ras (Kaukasus), het zwarte ras (Afrika), het bruine ras (Lemurië);
‘Henoch’, de voorvader van Noach (in Judas 14 wordt hij ‘de zevende van Adam’ genoemd);
‘Melchizedek’, priester en koning van Salem;
‘Zend’, zoon van Uhjltd (incarnatie van Cayce) en Ilya, en bron van inspiratie voor de Zend-Avesta (commentaren op de heilige teksten);
‘Josef’, zoon van Jacob, Bijbelse droomuitlegger;
‘Jozua’, na Mozes leider der Israëlieten, met gruwelijk gehouden veldtochten op zijn naam;
‘Ur’, een spiritueel innerlijk gebied/status, met als werelds equivalent waarschijnlijk het Chaldese Uru-salim, zoals Jeruzalem eens werd genoemd, en waar een belangrijke incarnatie van de entiteit plaatsvond;
‘Asaph’, muzikaal leider en ziener onder de koningen David en Salomo;
‘Jeshua’, hogepriester in Jeruzalem.

De Braziliaanse intelligentsia maar ook de Amerikaanse A.R.E. (Association for Research and Enlightenment) zouden, om eens met gekke Henkie te spreken, de grond gelijk maken met ‘wetenschappelijke’ kneuzen als Mari van Berlo.

De gedachtegang van de beide Gemertse zonen doet me dan ook denken aan wat Thomas S. Szasz (1920-2012), de vermaarde psychiater en wetenschappelijk onderzoeker, en tijdens leven een van de exponenten van de antipsychiatrie, in dit verband schreef:

If you talk to God, you are praying.
If God talks to you, you have schizophrenia.

If the dead talk to you, you are a spiritualist.
If you talk to the dead, you are a schizophrenic.

Ook de tandem Van Berlo-Van der Putten (Rinus) meet met twee maten:

Als mediamieke informatie van God komt, is het de Roomse waarheid.
Als mediamieke informatie uit een andere bron komt, is het een aanname, een zelfbedachte wereld.

Brabant in a nutshell.

Met mijn Nederlandse boek en Portugees-Braziliaanse vertaling van Vlinders kunnen niet Dadelen en Dadels kunnen niet Vlinderen (Verstraaten, 2010) heb ik de spirituele doopceel gelicht van Ayrton Senna, die zijn carrière als Formule I-coureur begon als Tibetaanse monnik enige eeuwen geleden in een klooster. Omdat de vorm van spiritueel en religieus bewustzijn hem, plat gezegd, de strot uit kwam, beloofde hij in een toekomstige incarnatie andere wegen te bewandelen dan het institutionele pad van monniken en kloosters. Ayrton Senna´s racemonster werd een rijdende tempel, de knoppen op het stuurwiel zijn rozenkrans en zijn geld vloeide reeds voor zijn dood naar vele liefdadigheidsinstellingen. Het was de eerste keer dat ik als een spirituele biograaf voor een gedesincarneerde, een overledene, het woord voerde, zelfs op zijn uitdrukkelijk verzoek. Andere coryfeeën volgden, waaronder de Spaanse Flamenco danseres en zangeres Lola Flores en Antoni Gaudí, architect van de basiliek La Sagrada Família in Barcelona. Ook Fiens spirituele doopceel heb ik als medium gelicht.

Naast groot respect voor haar en haar gaven, bewonder ik tevens haar vorige levens vol van dynamiek: haar incarnatie als hooggekwalificeerd Chinees medicus, de Mongools kruidengeneeskundig expert en paardenfluisteraar, en haar Indiase incarnatie waar middels studies de basis werd gelegd voor de parate kennis voor haar fenomenale werk en receptuur eens aan de Sparrenweg in Gemert.

 

 

__________

Noten en relevante literatuur

Arroyo S. (2015). Astrology, Karma & Transformation: The Inner Dimensions of the Birth Chart (2nd Revised edition). Sebastopol CA: CRCS Publications.

Bastide R. (1978). The African Religions of Brazil. Towords a Sociology of the Interpenetration of Civilizations. Baltimore: The John Hopkins University Press.

Bateson G. (1985). Steps to an Ecology of Mind. London: Jason Aronson.

Candra CM. (1999). Tolk van de Transformatie (dialogen met de geest van Ayrton Senna). Correio da Bahia. Salvador da Bahia, Brasil https://bit.ly/2GKrzHK

Cerminara G. (1970). Many Mansions: The Edgar Cayce story on Reincarnation. New York: Slone.

Chapman G. (1986). Genezer in twee werelden. Deventer: Ankh-Hermes.

Dam H ten. (2001). Catharsis en integratie: Handboek regressie- en reïncarnatietherapie. Ommen: Tasso.

Fiore E. (1995). The Unquiet Dead: A Psychologist Treats Spirit Possession. New York City, NY: Random House.

Fulcanelli (1926). Master Alchemist: Le Mystere des Cathedrales. Esoteric Intrepretation of the Hermetic Symbols of The Great Work (Translated by Mary Sworder, 1971). Suffolk: Neville Spearman

Fulcanelli (1929). Master Alchemist: The Dwellings of the philosophers. (Translated by Lionel Perrin and Brigitte Donvez, 1999). Boulder CO: Archive Press & Communication

Fuller J. (1974). Arigo: Surgeon of the rusty knife (afterword by Henry K. Puharich, M.D.). New York: Thomas Y. Crowell.

Hemert J van. (2004). Scientific Report Spiritual Healing of Rev. Alex Orbito. In eigen beheer. Geraadpleegd op 2 februari 2013 via http://bit.ly/15so6Dg

Hemert J van. (s.d.) Retrospectieve studie over de effectiviteit van brandwondbehandeling met distance healing. In eigen beheer. Geraadpleegd op 2 februari 2013 via http://bit.ly/19d3Dtr

Kardec A. (1857). The Spirits’ Book. Federaçao Espírita Brasileira. Geraadpleegd op 2 mei 2018 via https://bit.ly/1Mcip4H

Kardec A. (1861). The Mediums’ Book. Federaçao Espírita Brasileira. Geraadpleegd op 2 mei 2018 via https://bit.ly/2IshqUb

Kardec A. (1868). The Gospel According to Spiritism. Federaçao Espírita Brasileira. Geraadpleegd op 2 mei 2018 via https://bit.ly/2I4V4bW

Merton RK. (1973). The Normative Structure of Science (1942). In ‘The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations’, edited by Norman W. Storer. The University of Chicago Press. Geraadpleegd op 2 februari 2013 via http://bit.ly/1c6D4Ct

Miron SG. (1973). The Return of Dr. Lang. Aylesbury: Lang.

Pires JH. (1998). Arigó: vida, mediunidade e martírio (4a. ed.). Capivari: EME. Als pdf geraadpleegd op 2 februari 2013 via http://bit.ly/2z5TjWS .

Os, J van. (2009). ‘Salience syndrome’ replaces ‘schizophrenia’ in DSM-V and ICD-11: psychiatry’s evidence-based entry into the 21st century? Acta Psychiatrica Scandinavica, 120, 363-372.

Os J van, Kenis G, Rutten BP. (2010). The environment and schizophrenia. Nature. 2010;468(7321):203-212

Salsbach AR. (2010). De training… een adembenemende en passionele ervaring (van een waarnemend gezaghebber en international REIKI master). Voorwoord bij het boek dat dialogen bevat met de overleden Ayrton Senna. Curaçao

San Augustin (1998). The City of God against the Pagans. (Translation by R. W. Dyson). New York: Cambridge University Press

Sass LA. (1994). Madness and Modernism: Insanity in the Light of Modern Art, Literature, and Thought. Cambridge: Harvard University Press

Smulders YM, Levi MM, Stehouwer CDA, Kramer MHH, & Thijs A. (2010). De rol van epidemiologisch bewijs in de zorg voor individuele patiënten. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 154:A1910. Hernieuwd geraadpleegd op 1 november 2017 via http://bit.ly/2zaNG9d

Smulders YM. (2012). Het evidencebeest. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Podium 11 januari 2012. Geraadpleegd op 2 februari 2013. http://bit.ly/1k3d4Bo

Szasz T. (1988). Schizophrenia: The Sacred Symbol of Psychiatry. SUP

Tenhaeff WHC. (1969). Magnetiseurs, somnambules en gebedsgenezers. Den Haag: Leopold.

The Telegraph. (2006). George Chapman. Geraadleegd op 2 februari 2013 via http://bit.ly/16o1AxA

Verger PF. (1957). Notes sur le culte des Orisha et Vodoun, à Bahia, la Baie de tous les Saints au Brésil, et à l’ancienne côte des Esclaves. Dakar: IFAN.

Verger PF. (1981). Orixás deuses Iorubás na África e no novo mundo. Salvador: Corrupio.

Verstraaten MJG. (2009). Holy Inspiration, Religion and Spirituality in Modern Art – The Stedelijk Museum: On the Origen of Modern Art by Means of Past Life Memories. Mediumistic Journalism. Feb 25, 2009;4:03. http://bit.ly/10FZ0oa

Verstraaten MJG. (2010). Vlinders kunnen niet Dadelen en Dadels kunnen niet Vlinderen: Genetica van een innerlijke & uiterlijke carrière. Utrecht / Curaçao: Destinations – Intuitive Intelligence.

Verstraaten MJG. (2011). As Borboletas não podem Tamarar e as Tâmaras não podem Borboletear: Genética de uma carreira interna e externa. Países Baixos / Curaçao: Destinations – Laboratória de Inteligência Intuitiva.

Verstraaten MJG. (2012). Painterly séances in color and the Past Lives of Camilo Villaneuva. Camilo Villaneuva / Reviews, Argentina. Dec 12, 2012. http://bit.ly/18IdxQz

Verstraaten MJG. (2016). Lola Flores – Een geest klopte bij me aan. Mediumistic Journalism. Geraadpleegd op 4 november 2017, via http://bit.ly/2yjnSaW

Verstraaten MJG. (2016). Lola Flores: Mijn vorige leven als Franse balletmeester. Mediumistic Journalism. Geraadpleegd op 4 november 2017, via http://bit.ly/2hGZXrB

Verstraaten MJG. (2018). Antoni Gaudí: De ‘schizofrene’ passie van een Spaans genie. Mediumistic Journalism. Geraadpleegd op 5 mei 2018, via https://bit.ly/2KCK1Ey

Weiss BL. (1993). Through Time into Healing. New York: Simon and Schuster.

Willemier Westra AD. (1987). Axê, kracht om te leven. Amsterdam: Cedla.

Woolger RJ. (1988). Other Lives, Other Selfs: A Jungian psychotherapist discovers past lives. New York: Bantam Books.

Woolger RJ. (1993). Regression Therapy: A Handbook for Professionals, (2 volumes). Crest Park, CA: Deep Forest Press.

Woolger R. (2006). Healing your Past Lives: Exploring the Many Lives of the Soul. s.l.: Sounds True.

Zeeuw G. van der. (1979). Helder weten. Deventer: Ankh Hermes.

Zeeuw G. van der. (1980). Helderziendheid in ruimte en tijd. Deventer: Ankh Hermes.

Zeeuw G. van der. (1980). Wonderen of Wetten. Deventer: Ankh Hermes.

 

________________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA

De paranormale ‘intelligentsia’ van Gemert: God zit in Brabant zelfs tussen vermolmde vloerplanken
HAP Hippocrates – Vijfsterren huisarts Nico van Hasselt
De casus van Ricardo B.: Onderzoek naar extra sensorische waarneming van stemmen / auditieve hallucinaties
Valentijn in Brazilië – de liefde uit een vorig leven
Dutch medium Fien van der Putten – The Faith Healer van Gemert
Case of Rose T. & Mila B.: Study on Secondary Amenorrhoea
Het hart van Snowden en het hoofd van Obama
De casus van Kor G.: Onderzoek naar constitutioneel eczeem / atopic dermatitis

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

 

 

Update 20-11-2022

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com