De doodlopende weg van 5 Amerikaanse presidenten – Deel 2: Kroniek van een aangekondigde moordaanslag

5 PRESIDENTEN PAARS

Foto´s (details): Screwing / R. Bolla / W. Henry / Spartan7W / Gage

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO 10

Voor wat er aan voorafging, zie: ‘De doodlopende weg van 5 Amerikaanse presidenten’

Bij een aanslag zijn altijd twee partijen betrokken: degene of degenen die de slachtofferrol van de voorzienigheid krijgt toebedeeld, en degene of degenen die het noodlot voltrekt. Veel is bij het grote publiek bekend over de slachtoffers van een (moord)aanslag, zeker wanneer het bekende personen betreffen. Veel minder is bekend over hun moordenaars en andere aanslagplegers, hoewel forensische psychiaters en psychologen beroepshalve veel moeite doen stemmige plaatjes in te kleuren over de oorsprong van het gedrag van de aanslagpleger.

‘Professionele’ verlegenheidsdiagnoses komen dan ter rechtbankzitting en daarmee in de openbaarheid: een moeilijke jeugd met ontbrekende vader, een passieve-agressieve persoonlijkheid of andere DSM-gekwalificeerde persoonlijkheidsstoornissen, of desnoods een vermeend gen voor schizofrenie. Analyse en beschouwing van de vooraanstaande forensisch psycholoog Stephen A. Diamond (approved Panel of Psychiatrists and Psychologists for the Superior Court of Los Angeles County, Criminal Divisions) over Lee Oswald, de moordenaar van John F. Kennedy, is een goed voorbeeld van een wellicht goedbedoelde verlegenheidsdiagnose (Psychology Today, 2013).

Met het beperkte en gedateerde concept van de gemiddelde (forensische) psychiater of psycholoog blijft wat de analyse van een aanslagpleger betreft het zoeken naar een speld in de hooiberg. Het gemiddelde medium, zeker het Braziliaanse, stelt een juiste diagnose in luttele minuten. Het Amerikaanse medium Edgar Cayce hoefde op zijn sofa maar kort in trance te gaan om de doopceel van patiënt, zakenman of moordenaar adequaat te lichten, daar waar de reguliere psychiater het had laten afweten.

Bij gelegenheid stelde ik eens op verzoek van een studente Beeldende Kunst aan een Nederlandse lerarenopleiding een diagnose over haar persoonlijkheid. Veel tijd had ik niet omdat we ons midden in een praktijkcollege bevonden met omringende medestudenten die hun oren spitsten. Ik keek naar haar tekening en gaf in enkele minuten een schets van haar persoonlijkheid en noemde man en paard. De studente glimlachte en zei: ‘mijn psychiater heeft meer dan twee jaar nodig gehad om de door jou genoemde informatie bloot te kunnen leggen.’

Voor een select gezelschap van psychiaters en verplegend personeel van een psychiatrische kliniek op de voormalige Nederlandse Antillen stelde ik aan de hand van ongeopende patiëntendossiers (ik plaatste slechts telkenmale mijn hand op een dossier) binnen enkele minuten de diagnose over psychiatrische patiënten op basis van vorige levens die ik ‘zag’. Dit tot verbazing van directie en staf en verwondering over de snelle en geheel andere wijze van informatieopbouw. Een ander geval betrof een ten onrechte als schizofreen gediagnostiseerde particuliere patiënt die mij bezocht en die in enkele maanden stemmenvrij kon worden gemaakt (A Case of Ricardo B.: Study on Extrasensory Voice Hearing / Auditory Hallucination).

Het medium, maar ook de reguliere reïncarnatietherapeut, heeft aanzienlijk beter en effectiever gereedschap in zijn dokterstas dan de gemiddelde psychiater of psycholoog.

De Britse psychiater Denys Kelsey (1917-2004), echtgenoot van het beroemde medium Joan Grant (1907-1989) die Winged Pharaoh schreef, en die als eerste professional in zijn tijd cliënten middels regressies naar vorige levens bracht, vergeleek zijn werk als psychiater en als reïncarnatietherapeut (Kelsey, 2007) als volgt: In a maximum of twelve hours of regression therapy I can accomplish what will take a psychoanalyst in three years. Denys Kelsey werkte als regressietherapeut zelfs nog uiterst langzaam, de duur van een regressie bij een hedendaagse regressietherapeut is hooguit 3 uur, meestal slechts 2 uur. Na het baanbrekende werk van Kelsey en Grant mag de Amerikaanse psychiater Morris Netherton de uiteindelijke vader van de moderne reïncarnatietherapie worden genoemd, met in zijn kielzog coryfeeën als Edith Fiore, Hans TenDam, Roger Woolger en Brian Weiss.

De reïncarnatietherapeut daarentegen is qua snelheid weer een slak in vergelijking met een gerenommeerd medium die trauma´s in vorige levens detecteert en diagnoses stelt, niet in 3 uur maar in 3 minuten. Het is onbegrijpelijk dat forensische psychiaters en gedragsdeskundigen, de internationaal muffe koningen van de geest, geen collega´s van het kaliber Denys Kelsey of Morris Netherton naast zich hebben om deugdelijke adviezen pro justitia te kunnen maken met betrekking tot verdachten van ernstige delicten, ook wel ‘betrokkenen’ genoemd.

Om de werkelijke motieven van een moordenaar in beeld te brengen hebben we ander diagnostisch gereedschap nodig dan de handvaten die de DSM-bijbel de gemiddelde psychiater biedt. Ook de werkelijke motieven van de moordenaar van de Nederlandse populistische politicus Pim Fortuyn (1948-2002), Volkert van der Graaf, konden niet vlijmscherp in beeld worden gebracht door de wijze mannen van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFB) en het Pieter Baan Centrum (PCB), getuige het volgende citaat uit het rapport van het PCB.

“Voorts zou zijn persoonlijkheidsstoornis zich uiten doordat hij “overdreven gewetensvol” zou zijn, “scrupuleus en star betreffende zaken van moraliteit, ethiek en normen (niet te verklaren vanuit de culturele achtergrond van zijn milieu) en doordat hij starheid en koppigheid toont.”.”

De aspecten als moraliteit, ethiek en normen, door de psychiaters benoemd als ‘niet te verklaren vanuit de culturele achtergrond van zijn milieu’, zijn dus blijkbaar ingeboren, en wijzen als gevolg, zoals elk medium of reïncarnatietherapeut weet, regelrecht naar Van der Graafs ervaringen in de sociale cultuur en structuur van een vorig leven. Een vorig leven dat hij wellicht met de entiteit Fortuyn deelde. Opnieuw een gemiste kans voor het NIFB/PBC.

Het rapport van het PBC meldt voorts:

“Voor zover er sprake is geweest van een overschatting van de macht en invloed van het slachtoffer, kan deze vertekening niet verklaard worden vanuit eventuele pathologische motieven.” (cursief hier toegevoegd, mv.)

Ook hier hadden gebeurtenissen uit een vorig leven meer helderheid kunnen verschaffen. Een of twee regressies, ingeval Van der Graaf daar voor te porren zou zijn geweest, zouden de motieven voor de moord op Fortuyn in een beter perspectief hebben geplaatst. In de uitzending van het onderzoeksjournalistiek programma Brandpunt Reporter van 20 september 2015 waarbij Van der Graaf in de binnenstad van Utrecht undercover werd geïnterviewd, gaf deze met één slip of the tong ongewild een kijkje in de keuken van zijn vorige levens.

De manier alsook toon en articulatie waarmee en waarop hij Pim Fortuyn als arrogant bestempelde, als ware het een persoonlijke (oude) vete, zou voor elk medium direct naar een gezamenlijk vorig leven wijzen. Ook de reïncarnatietherapeut zou op basis van deze uitspraak hem via de verbale brug (inductie) naar een vorig leven hebben kunnen katapulteren. Dezelfde arrogantie, de onaanraakbaarheid, werd ook Abraham Lincoln fataal en was het laatste zetje waardoor moordenaar John Wilkes Booth de trekker overhaalde.

Zoals er vrijwel altijd een band in een vorig leven blijkt te zijn geweest tussen twee geliefden die elkaar in hun huidige leven voor het ‘eerst’ in hosanna-sfeer ontmoeten, zo blijkt er zeer vaak ook een oude band te zijn tussen de vermoorde en zijn moordenaar, welk contact veelal stamt uit een of meerdere vorige levens. Zowel de wegen van twee geliefden als van vermoorde en zijn moordenaar kruisen elkaar meestal niet voor het eerst.

Iedereen maakt in een mensenleven positieve en negatieve contacten van krachtige signatuur, contacten die door hun intensiteit uit vorige levens blijken te stammen. Met de Amerikaanse president Donald Trump is het niet anders. Na een controversieel begin in de eerste weken van zijn presidentschap zijn wereldwijd de negatieve contacten in de meerderheid. De collectieve weerstand tegen Donald Trump is zowel te vinden buiten zijn directe cirkel: internationale politici en demonstranten wereldwijd, als binnen zijn meer directe cirkel, senatoren, de rechterlijke macht, CIA, ministeries en Republikeinse partijgenoten.

Op 28 november 2016 berichtte ik aan het eind van mijn column De doodlopende weg van 5 Amerikaanse presidenten:

Met inachtneming van de zorgvuldigheid, op basis van de beroepsmatig verkregen beelden, en geluisterd naar mijn geesten, is bij mij de indruk ontstaan dat we ernstig rekening moeten houden dat president-elect Donald Trump het doelwit zou kunnen worden van een aanslag, en daarmee historisch nummer 5 zou kunnen worden op de afgebeelde fotogalerie.

De president-elect van de Verenigde Staten is inmiddels ingezworen als president. Het ontvangen basisbeeld van een aanslag op president Donald Trump is ongewijzigd gebleven. Dit beeld heeft zich uitgebreid met de ontvangen mediamieke informatie over de persoon die de hand zal hebben in de aanslag.

Met inachtneming van de zorgvuldigheid, op basis van de beroepsmatig verkregen beelden, en geluisterd naar mijn geesten, is bij mij de indruk ontstaan dat we ernstig rekening moeten houden dat president Donald Trump het doelwit zou kunnen worden van een aanslag die zal worden uitgevoerd door een man die zich bevindt in de binnenste cirkel van de president: de cirkel van vrienden, bekenden en van oorsprong politieke geestverwanten.

De beveiliging van een president heeft in elk land de hoogste prioriteit, zeker in de Verenigde Staten. Beveiligen heeft echter een menselijke maat en tegen een dwaas valt moeilijk te beveiligen. De aanslagen met een vrachtwagen in Nice en Berlijn hebben dat aangetoond. De Amerikaanse presidenten Lincoln, Garfield, McKinley, en Kennedy waren voor hun tijd ook beveiligd. Ondanks voorzorgsmaatregelen wisten hun moordenaars door een kordon van beveiligers heen te breken.

Charles J. Guiteau, de moordenaar van president Garfield, kon het kordon omzeilen omdat hij tot de binnenste kring van de president behoorde. Het vermoeden bestaat dat Amerika’s elite-bewakers, de mannen van de Secret Service, het accent hebben gelegd op gevaar dat vanuit de buitenste cirkel afkomstig kan zijn: de politieke activist, de terrorist, een zelfmoordcommando, de lone wolf.

Het beveiligen tegen dreiging vanuit de binnenste cirkel, voor zover de Secret Service er al rekening mee houdt, is veelvoudig gecompliceerd. Welke criteria zouden er beveiligingstechnisch voor moeten worden aangelegd: vrijwel onbegonnen werk.

Met inachtneming van de zorgvuldigheid, op basis van de beroepsmatig verkregen beelden, en geluisterd naar mijn geesten, is bij mij de indruk ontstaan dat de man die de aanslag op president Donald Trump zal plegen, die in ieder geval die intentie had en heeft, een politicus is, een senator of afgevaardigde van Republikeinse of Democratische origine, een man royaal voorbij de middelbare leeftijd, met voor zijn leeftijd een nog redelijk royale (grijzende) haardos. De fysionomie van gelaat en vooral de haarinplant, hebben vanuit de paranormale verte bezien overeenkomst met het uiterlijk, absoluut niet met het innerlijk karakter, van de overleden Servische ex-politicus Slobodan Milosevic.

Het karakter van de aanslagpleger is, hoe paradoxaal het ook mag klinken, in aanleg van humane aard en kan in de diepte zelfs zachtaardig worden genoemd. Politieke en ideologische motieven verweven met persoonlijke en emotionele roerselen in de herfst van zijn leven, liggen, op basis van het mediamiek waargenomen beeld, ten grondslag aan zijn daad.

Ook in dit artikel hecht ik er aan te vermelden dat het mijn zienswijze op basis van jarenlange ervaring is dat een beeld van de toekomst pas waarheid wordt als het beeld zich heeft gerealiseerd, gekristalliseerd, in de realiteit.

Ik lever paragnostische beelden die ik waarneem, ik lever niet de waarheid.

Het paragnostische beeld zal zich namelijk nog moeten afdrukken en bewijzen in de materiële werkelijkheid.

Op basis van persoonlijke en maatschappelijke voorkeur hoopte ik dat mijn voorschouw van de verkiezing van Trump tot president onjuist zou zijn. Echter, de voorschouw over zijn verkiezing de eerste maal in juni 2016 door mij beschreven, werd op 9 november 2016 realiteit.

Persoonlijk hoop ik eveneens dat de invulling van het waargenomen beeld van Donald Trump als de 5e Amerikaanse president die door een moordenaarshand om het leven zou kunnen komen, onjuist zal zijn. En dat dus ook het vervolgbeeld van een dader met politieke en persoonlijke motieven afkomstig uit de binnenste cirkel van president Donald Trump onjuist zal zijn.

De tijd zal het leren.

________________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO

De vermoorde weduwe Jacqueline Wittenberg: ‘Gij Brutus?’
De doodlopende weg van 5 Amerikaanse presidenten – Deel 2: Kroniek van een aangekondigde moordaanslag
De doodlopende weg van 5 Amerikaanse presidenten
De astrale souffleurs van de jihad, occulte strategen aanslagen Parijs 13/11/15
De Voorspellers: Donald Trump president & Portugal winnaar EK
Terroristische aanslagen Parijs november 2015 – Paragnostisch voorspeld november 2011
HATO – Hier spreekt Pater Brenneker
Fact Finding Report verdwijning Natalee Holloway
Missing, Madeleine McCann – Drain or Well
Meester paragnost Jaap Eising gedesincarneerd
ESP – The Koninginnedag Apeldoorn

Update 14-07-2024

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com